תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט של ממסי תיירות

 • ברוכים הבאים לאתר ממסי תיירות בו תוכלו לבצע רכישה מקוונת של מוצרים מהמותגים שמשווקת ממסי תיירות בישראל (להלן: "המוצרים") והזמנה מקוונת של שירותים המוצעים על ידה מעת לעת (להלן: "השירותים").
 • ממסי תיירות בע"מ, ח.פ. 514217991 (להלן: "ממסי" או כל פניה בגוף ראשון), מרחוב הסתת 14, מודיעין, היא בעלת הזכויות באתר והיא ו/או מי מטעמה מאשרים גישה אל האתר וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 • לצורך ניסוח תנאי השימוש באתר נעשה שימוש בלשון זכר מטעמים של נוחות לשונית בלבד. יובהר, כי האמור בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה וההפך והאמור ביחיד יקרא גם ברבים וההפך.

ההסכם ביננו

 1. תנאי שימוש אלה, בשילוב עם תנאי מדיניות הפרטיות של ממסי הזמינים בלינק memsi.co.il/privacy-policy  (להלן – "תנאי השימוש באתר"), הם הבסיס לכל שימוש באתר ובכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ"ב), והם מסדירים באופן בלעדי את היחסים המשפטיים ביננו לבין כל גולש, צופה ו/או משתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "הלקוח" או כל פניה בגוף שני).

תנאי השימוש באתר הם בנוסף לתנאים הפרטניים שייתכן ויפורסמו מעת לעת באתר ויחולו על פעולות מסוימות אותן יבקש המשתמש לבצע באתר, לרבות תנאי מבצעים באתר או בחנויות הרשת ולרבות תנאי התקנונים של פעילויות, הגרלות ו/או מבצעים שנערוך מעת לעת באתר ו/או ברשתות החברתיות, וכיוצא באלו תנאים פרטניים. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש באתר לבין האמור בתנאים הפרטניים כאמור, יגבר האמור בתנאים הפרטניים.

תנאי השימוש באתר הם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת, לרבות עקב שינויי חקיקה, שינויים טכנולוגיים, שינויים בשירותים הניתנים על ידינו או במוצרים שאנו מציעים ו/או שינויים במדיניות שלנו. אנו רשאים לערוך מעת לעת שינויים בתנאי השימוש באתר כפי שנמצא לנכון ומבלי שנודיע על כך מראש; המהדורה העדכנית ביותר של תנאי השימוש באתר שתחול היא זו המפורסמת בעת השימוש באתר. בהתאם, המשתמש באתר מתבקש לשוב מפעם לפעם כדי לבחון באם פרסמנו מהדורה עדכנית יותר של תנאי השימוש באתר ובמידת הצורך לחזור ולעיין בתנאיה.

מאמצים רבים הושקעו על ידינו על מנת להנגיש עבורך את תנאי השימוש באתר, על ידי שימוש בשפה ברורה ומובנת. אם בכל זאת ברצונך לקבל הבהרות כלשהן, ניתן לפנות אלינו בבקשה מתאימה בעניין ואנו נשמח לעזור. פניות כאמור ניתן לשלוח אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת service@memsi.co.il

 1. בתנאי השימוש באתר תינתן למונחים שלהלן המשמעות הכתובה לצידם:
  • "האתר" משמעו, אתר האינטרנט של ממסי הפועל תחת שם המתחם memsi.co.il (וכל דף אינטרנט הפועל תחת שם מתחם משני לשם המתחם הנ"ל) ו/או עמוד הפייסבוק "ממסי תיירות Memsi Touring -"; ו/או עמוד האינסטגרם "memsi_touring", והכל לרבות התכנים המוצגים על ידינו והחומרה המשמשת אותנו לצורך הפעלת כל אחת מהפלטפורמות הנ"ל בכל קונפיגורציה זמינה.
  • "התכנים" משמעם תמונות, קול, וידאו, מלל, עריכה, עיצוב, סמלים, סימנים וכל תוכן אחר מילולי חזותי או קולי או שילוב ביניהם כפי שיוצג באתר, בין שהתכנים הינם בבעלות ממסי ובין שהם בבעלות צד ג' והשימוש של ממסי בהם כפוף לזכויות השימוש שהוקנו לה על ידי אותו צד ג'.
 2. בכל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר, אותו משתמש מצהיר ומאשר, כי שימוש זה ייעשה רק לאחר שקרא את תנאי השימוש באתר בעיון ובקפידה, הבין את תוכנם והביע את הסכמתו המלאה לכל תנאי השימוש באתר, ללא כל שינוי או הסתייגות, וכי הנו רשאי, בין על פי חוק ובין מכוח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש באתר הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר, לרבות לא לצורך הזמנה של מוצרים ו/או שירותים.
 3. חלוקת תנאי השימוש באתר לנושאים והכותרות שנקבעו לכל נושא נועדו לנוחיות הקריאה בלבד, ואין ליחס לכך משמעות כלשהי בפרשנותם.

 

השימוש באתר; חסימת השימוש באתר וזכויות יוצרים בתכנים

 1. השימוש באתר והזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר אינם מיועדים למי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס. אנו נראה בכל שימוש שייעשה באתר ככזה שבוצע על ידי מי שכשיר לבצעו וכל שימוש אחר יחשב לכזה שבוצע באישור ובהנחיית האפוטרופוס או ההורה, לפי העניין.
 2. הגישה אל האתר מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט, על כל המשתמע מכך. אנו לא מתחייבים לכך שהאתר יפעל בכל עת ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם צרכים אחרים של המשתמש, ללא תקלות, פגמים או טעויות שנגרמו מכל סיבה שהיא ו/או שהאתר יהיה נקי מתוכנות זדוניות, וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות שנשתלו באתר על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש ולאחר שבחן היטב את כל הסיכונים הכרוכים בכך וביצע את כל הפעולות הדרושות לצורך התגוננות מפניהם. המשתמש פוטר בזאת את ממסי באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק שיארע בקשר עם השימוש שלו באתר ו/או ברשת האינטרנט.
 3. במקומות שונים באתר עשויים להיות משולבים תכנים שלחיצה עליהם תפנה את דפדפן האינטרנט של המשתמש אל אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים (להלן – "היפר-קישור"). לפני שתבחר לעשות שימוש בהיפר-קישור כלשהו עליך לדעת שיתכן שחלק מאותם האתרים אליהם מפנה ההיפר-קישור אינם מועילים עבורך ו/או שהם עלולים לכלול תכנים שאינם תואמים את עולם הערכים שלך. מובהר, כי השימוש בהיפר-קישור נתון לשיקול דעתך ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ממסי בקשר עם האמור בסעיף זה לעיל.

עוד יובהר, כי אנו לא אחראים לפעילות המתבצעת באתרים אליהם תופנה בהיפר-קישור, לרבות לא לתוכן ו/או לשירותים המוצעים בהם. חשוב שתדע שמהרגע בו הושלם המעבר שלך באמצעות ההיפר-קישור לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים לא יהיה תוקף לתנאי השימוש באתר והשימוש שלך באותם האתרים יהיה כפוף לתנאי השימוש הקבועים בהם.

 1. השימוש באתר נועד לצרכי המשתמש בלבד וחל איסור מוחלט לעשות באתר ובתכנים שבאתר כל שימוש אחר בכל פלטפורמה שאינה האתר.
 2. האתר, קוד המקור של האתר וכל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות שלנו או של מי מהגורמים שהרשו לנו להשתמש בכל אלה. בהתאם, חל על המשתמש איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר, בקוד המקור של האתר ו/או בתכנים, מבלי שיינתן לו אישור, מראש ובכתב, מאיתנו ובכלל זה אסור לך להעתיק את התכנים, לשכפלם, לשנותם, לפרסמם, לשדרם, להפיצם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, להעניק בהם רישיונות ו/או זכויות שימוש לצדדים שלישיים, ליצור מהם עבודות נגזרות, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע.
 3. המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק בהתאם ובכפוף למגבלות הקבועות בתנאי השימוש באתר ובכל מקרה, למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות והנהגים המקובלים במדינת ישראל ובכל סמכות שיפוט אחרת שממנה הנו גולש לאתר.
 4. נוכח אופיים המשתנה של המוצרים והשירותים המוצעים באתר, חלק מהתכנים המוצגים באתר מוצגים כפי שנמסרו לנו על ידי צדדים שלישיים, לעיתים תוך שימוש בתוכנות מחשב לצורך תרגומם לעברית ומבלי שהם נבחנו או אומתו על ידינו ומבלי שנבחנה עדכניותם. אנו פועלים לצמצום פרסום של תוכן שגוי ו/או לא עדכני ולהסרתו מהאתר ואולם מובהר בזאת כי התכנים באתר מוצגים לך כמות שהם (as-is), ללא כל מצג או התחייבות בגינם וכל הסתמכות מצדך על תוכן כאמור נעשית על דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

כמו כן, אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לכך שמטרתם המוצהרת של חלק מהתכנים המפורסמים באתר נועד כדי לשווק ולפרסם את השירותים שלנו ומשכך אין לראות בהם תכנים אובייקטיביים ו/או תכנים ממצים ומלאים לצורך בחינת הצרכים שיכולים להיות לך ביחס למוצרים ו/או השירותים.

 1. האתר מוצע לציבור כמו שהוא ("As Is"). עם זאת אנו פועלים כדי להבטיח שהתוכן המוצג יהיה שלם ומדויק, ייתכן ויופיעו בו אי דיוקים ו/שגיאות בתום לב. ממסי אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או בקשר לכך.
 2. אנו נהיה רשאים להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה של כל משתמש לאתר במקרים בהם לפי שיקול דעתנו הבלעדי נמצא כי השימוש אותו עשה באתר נוגד את הוראות הדין או את תנאי השימוש באתר או אם השימוש שלך מפריע לפעילותו התקינה של האתר, ולא תהיה לאותו משתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ממסי בקשר עם האמור בסעיף זה. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות כל דין מובהר בזאת, כי במקרים המנויים לעיל אנו נהיה רשאים לחשוף את פרטיו האישיים של אותו המשתמש. אין בזכות הנתונה לנו לפי סעיף זה לעיל כדי לפגוע באחריותך המוחלטת לשימוש שייעשה על ידך באתר. רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידך, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 3. אנו נהיה רשאים לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה יזומות לצורך שמירה על תקינות האתר ופיתוחו במסגרתן עלולה להיפגע זמינות האתר או זמינותם של חלק מהתכנים ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו. אנו נקבע את המועד לביצוע העבודות היזומות כאמור על פי שיקול דעתנו המקצועי והבלעדי ומבלי שנידרש לעדכן על כך מראש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו נהיה רשאים לערוך מעת לעת שינויים במבנה האתר, לרבות בתכנים ו/או במוצרים ו/או בשירותים, וכן להוריד את האתר או חלקים ממנו לתקופה מסוימת או לצמיתות, והכל מבלי שנידרש לעדכן על כך מראש. אין בזכותנו כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בתוקפן של הזמנות ורכישות שבוצעו על ידך באתר עד למועד ביצוע השינויים כאמור.

החברה רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא סייג, ובכלל זה, מבלי שתהיה מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.

המוצרים, מחיריהם ואופן ביצוע הזמנה ורכישה באתר

 1. הרכישה באתר היא לצריכה פרטית ואישית בלבד ואין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית ו/או כזו המיועדת למכירה חוזרת ו/או כל רכישה אחרת שאינה רכישה פרטית כאמור.

לחברה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע האם רכישה שנעשתה באתר הינה פרטית ואישית או רכישה סיטונאית. לאור האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה שנראית לחברה כהזמנה סיטונאית.

 1. רשאי לרכוש מוצרים באתר רק לקוח אשר השלים את הפעולות הדרושות לצורך רישומו באתר, לרבות באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד המתאים לכך באתר.
 2. רשאי לרכוש מוצרים באתר אך ורק משתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב, מפורש ופוזיטיבי, ובכלל זה, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לקבל מסמכים ממוחשבים מהחברה לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר רק משתמש שבבעלותו ו/או ברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר מסר אותו בתהליך ההרשמה לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלו הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. 
 4. משתמש המבקש לרכוש ולהזמין מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו, מידתם וצבעם ב"דף המוצר". לאחר בחירת המוצרים, יתווספו אלו ל"סל הקניות" של המשתמש ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על המשתמש למסור ולהשלים פרטים נדרשים ובכלל זה את פרטי האשראי באמצעותו יבוצע התשלום (להלן: "ההזמנה").
 5. מחובתו ועל אחריותו של המשתמש להקפיד במהלך ההזמנה על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון מלא, עדכני ומדויק. החברה אינה אחראית על כל הנובע מהזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שאינם מדויקים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 6. מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף לכך שיינקטו נגדו הליכים משפטיים, אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 7. אמצעי תשלום - רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 8. בתום עריכת ההזמנה, השלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוח - תבצע החברה בדיקת פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש הרשאת חברת כרטיסי האשראי לחיוב כרטיס האשראי שנמסר, לשם אישור העסקה.
 9. בסיום הליך הזמנה, לאחר ובכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי, תשלח הודעה לדואר האלקטרוני של המשתמש עם אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק למשתמש חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי עסקה"). 

במקרה בו הודעת האישור בדבר השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל המשתמש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, המשתמש יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

 1. מובהר, כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט והמשלוח הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. רק לאחר קבלת אישור מצד חברות האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה, תיחשב העסקה כמאושרת על ידי החברה.
 2. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי כאמור - יקבל המשתמש הודעה מתאימה. מובהר, כי במקרה כזה ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 3. החברה שוקדת ופועלת רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים באופן מדויק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין המוצרים כפי שמופיעים בתמונות, ובכלל זה, בתכונותיהם או במפרטיהם כפי שנראים בתמונות באתר ובין המוצרים.
 4. כל המחירים המוצגים באתר בסמוך לתמונות המוצרים, נקובים בשקלים חדשים (ש"ח) וכוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. מחירים אלו אינם כוללים את דמי משלוח והמחיר המחייב הינו המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה.
 5. המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה ו/או מהמחירים בחנויות אחרות של צדדים שלישיים המוכרות את המוצרים.
 6. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש לתת על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.
 7. אין החברה מתחייבת כי המחיר באתר יהיה זהה למחיר בחנויות הרשת השונות. הזמנת פריט באתר מבטלת כל טענה לגבי מבצעי מכירות, פרסומים שונים ומחירים אחרים שאינם באתר.
 8. החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות בתנאים שתקבע ובכלל זה לקיימם באופן בלעדי רק באתר ולא בחנויות החברה ו/או להפך והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא סייג, לרבות ללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם צוין במפורש אחרת).
 9. תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. מובהר, כי חברות במועדון הלקוחות של ממסי אינה תקפה בעת הרכישה באתר, וכי לא ניתן יהיה לממש את הטבות מועדון הלקוחות כאמור באמצעות רכישה באתר אלא רק בחנויות הרשת.

מדיניות משלוחים, החלפות והחזרות

מידע מלא על מדיניות המשלוחים, ההחלפות וההחזרות בעת רכישת מוצר באתר ניתן לעיון בלחיצה כאן.

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה על ידי המשתמש:
  • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן - התשמ"א 1981 (לעיל והלן: "החוק").
  • הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח).
  • לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.
  • אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) שביצע עסקה באתר האינטרנט, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
  • הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"):
   • א. בעל פה - באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בטלפון: 03-5641122.
   • ב. בדואר רשום - לכבוד ממסי תיירות, הסתת 14, ת.ד. 21, מודיעין.
   • ג. בדואר אלקטרוני - לכתובת: service@memsi.co.il .
   • ד. באמצעות טופס ייעודי באתר – אשר זמין בתפריט באתר בלחיצה על הקישורית "צור קשר" או בלחיצה כאן: memsi.co.il/contact-us .
  • בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח, את מספר ההזמנה, את כתובת המייל ו/או הטלפון הנייד שהוזנו בעת הרישום וביצוע ההזמנה באתר. מעבר לכך, צירוף חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה – אף שאין חובה להציגם, יוכלו לסייע לחברה באיתור העסקה הרלוונטית.
  • במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר לחברה. לשם החזרת המוצר מתבקש הלקוח לארוז את המוצר באריזתו המקורית.
  • ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה על-פי דין, כשהוא תקין, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית ובכפוף לכל דין.
  • לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם. בכלל זה, על פי חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר ביטול עסקה לרכישת הלבשה תחתונה או לרכישת ספרים ומפות (בהתאם לכך כי זכות הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק, לשכפל).
  • במקרה של ביטול כאמור עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה, תחזיר החברה ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום או שקיימת לגביו אי התאמה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.
  • כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
  • מוצרים שנרכשו בתנאי מכירה מיוחדת כגון אך לא רק 1+1, מוצר שני ב-50%, ודומים להם, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, זיכוי יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.
  • זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח ו/או עקב התנהלותו של הלקוח.
  • למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החלפת המוצרים בחנויות הרשת אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר. מידע מלא לגבי מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר זמין בלחיצה כאן  .

ביטול עסקה על ידי החברה:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, במקרים המפורטים להלן:
  • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים ו/או התקינים של הלקוח.
  • בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר ו/או לדין, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או בלתי הולם ו/או עבר על הוראות הדין.
  • אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
  • בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
  • אם קיים חשש מצד החברה, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  • אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או למעלה משני מוצרים זהים ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו ו/או כל רכישה אחרת שאינה רכישה פרטית ואישית בתום לב.
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, מגפות, ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה העסקה כאמור או הלקוח הסכים להצעת החברה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח.
  • בכל מקרה של תקלה ו/או עיכוב בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר בזמן או בכלל.


אישור בדבר קבלת דיוור רשמי, הודעות אינפורמטיביות וקבלת מסמכים ממוחשבים

 1. במהלך הרישום לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר על המשתמש לספק כתובת דואר אלקטרוני פעילה. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו.
 2. במסגרת השימוש באתר, לרבות בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור רשמי מהחברה באמצעות האתר, הכולל, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. משתמש אשר אינו מעוניין להירשם אינו מחויב לעשות כן. לקוח אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו או בפניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות פרטי החברה לעיל.
 3. הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים, (למשל חברת השליחויות), הכרוכים במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי למשתמש, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים שנרכשו בפועל למשתמש (ואף החזרתם אם מתבקש), לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת להשלמת הזמנה, שילוח המוצרים ומסירתם אל המשתמש ו/או מהמשתמש - לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או "דבר פרסומת" בכל דרך שהיא, והמשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.
 4. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב, מפורש ופוזיטיבי, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לקבל מסמכים ממוחשבים מהחברה לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור.

 

מגבלות נוספות על השימוש באתר והתחייבות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין, כדלקמן:

 1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;
 2. המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם אחר או ישות משפטית אחרת בעת מסירת פרטים באתר.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע הזמנות באתר תוך שימוש באמצעי תשלום ללא סמכות ו/או הרשאה מתאימים.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לביצוע של תקיפות סייבר, הפצה של וירוסים, הפצה של תוכנות זדוניות, הפצה של דואר זבל ו/או לכל מטרה בלתי חוקית או פעולה האסורה על פי תנאי השימוש באתר, לרבות פריצה לאזורים מוגנים באתר לגביהם לא ניתנה לו גישה.
 5. המשתמש מתחייב שלא להפריע, להפסיק או להגביל בכל דרך אחרת את פעילות האתר ולא להתערב באופן כלשהו בקוד המקור של האתר ו/או של התוכנות הזמינות בו. בפרט, חל איסור מוחלט לשנות או להפריע ל"מראה והתחושה" (look and feel) שבחזית האתר; לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר על האתר זה או על התשתית הקשורה אליו; ולא לקבל או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית, באמצעים כלשהם, לכל הרשתות שלנו או לרשת כלשהי מתוכן.
 6. המשתמש מתחייב שלא לאסוף מידע ותכנים מהאתר ולאגור אותם, בין אם הדבר נעשה באופן ידני ובין אם באמצעות תוכנות מחשב.
 7. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לצרכי שיווק ופרסום שלך ו/או של צדדים שלישיים, לרבות פרסום של מידע שיש בו כדי לקדם פעילות מסחרית ו/או אינטרסים אחרים שלך ו/או של צדדים שלישיים. אנו רשאים למחוק, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת, כל פרסום כאמור או כל חלק הימנו וכן כל מידע אחר כפי שנמצא לנכון לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 8. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
 9. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
 10. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 11. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
 12. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;
 13. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 14. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.
 15. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין.

 

אחריות והגבלת אחריות

 1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.
 2. המשתמש אחראי לכך שהשימוש שיעשה באתר יעשה בכל עת בהתאם להוראות כל דין ולהוראות תנאי השימוש באתר, בפרט בכל הקשור ו/או נובע מזכויות הקניין הרוחני בתוכן השיתופי בו יעשה שימוש ואותו יפרסם באתר.
 3. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (לעיל ולהלן: "נזק כלשהו") שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה - תהא עילת התביעה אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ויגרום נזק וכיוצ"ב. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג' אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.
 5. החברה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
 6. ידוע למשתמש, כי הגבלת אחריותה הכוללת של ממסי כמו גם הגבלת החבות הכספית הכוללת בה היא תידרש לעמוד עומדים בבסיס תנאי השימוש באתר והפעלתו במתכונתו הנוכחית וממסי מסתמכת על מגבלות אלה.
 7. המשתמש מתחייב לשפות את ממסי, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל הוצאה ו/או תשלום שהם ידרשו לשאת בו בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו להם (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט), בקשר עם השימוש שיעשה על ידך באתר שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאי השימוש באתר.

כללי

 1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 2. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור, באתר.
 3. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולרי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר.
 4. שמירת זכויות - גם אם ויתרנו על איזו מזכויותינו על פי תנאי השימוש באתר במקרה מסוים, או נתנו לך ארכה לביצוע איזו מהתחייבויותיך, איננו חייבים לוותר שוב על זכותנו או לתת לך ארכה במקרים אחרים.
 5. כוח עליון - אנו לא נחשב כמי שהפרו את תנאי השימוש באתר היה ונתעכב ו/או נימנע מביצוע אילו מהתחייבויותינו על פי ההסכם שבינינו כתוצאה מאירועי כוח עליון ו/או מנסיבות אחרות שאינן בשליטתנו, בין אם הינם צפויים ובין אם אינם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מחלות, מגיפה, שביתה, השבתה, חרם, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, מבצע צבאי, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ו/או כל פעולה המבוצעת בידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, ולא תהא למשתמש כל זכות ו/או טענה במקרה שכזה.
 6. הדין החל - תנאי השימוש באתר כאמור וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לבלעדיות הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או הנובע ממנו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.
 7. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 8. דרכי פניה וכתובת להודעות - ניתן לפנות אלינו בכל אחד מהאמצעים הבאים: (1) דוא"ל: service@memsi.co.il ; (2) באמצעות טופס ייעודי באתר, אשר זמין בתפריט באתר בלחיצה על הקישורית "יצירת קשר" בתחתית העמוד או בלחיצה כאן; ו- (3) בדואר לכתובת: הסתת 14, ת.ד. 21, מודיעין מיקוד 7178112. הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב כהודעה שהתקבלה כעבור שבעה ימי עבודה ממועד המשלוח בסניף הדואר. הודעה שתישלח בדוא"ל או באמצעות פניה בטופס צור קשר באתר האינטרנט תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד בו נאשר בכתב את דבר קבלתה.

 

עדכון אחרון: אפריל 21