תקנון פעילות יום הפיקניק 6/2021

תקנון פעילות יום הפיקניק הבינלאומי " האתר המושלם לפיקניק" - של ממסי תיירות
יוני  2021


כללי:

1. ממסי תיירות בע"מ (להלן "ממסי") עורכת פעילות שיווקית בהתאם לתקנון המפורט להלן.

 1. לצרכי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה הוא בלשון זכר, אך מכוון לגברים ונשים כאחד.

  הגדרות:

  3. למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות שלצידם:
  - "עורכת הפעילות" - ממסי, שכתובתה הסתת 14, מודיעין.
  - "משתתף" - מי ששיתף ברשתות החברתיות (אינסטגרם, פייסבוק) המלצה איכותית ומפורטת על האתר המושלם לפיקניק במהלך תקופת הפעילות, ובלבד שמלאו לו לפחות 18 שנים והוא תושב ישראל כדין וכן עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.
  - "הפעילות" – כל משתתף בפעילות יעלה לרשתות החברתיות המצויינות (פייסבוק, אינסטגרם) המלצה איכותית ומפורטת על האתר המושלם לפיקניק עם ילדים.
  עורכת הפעילות תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי זוכה אחד מבין המשתתפים העונים על התנאים המפורטים בתקנון זה ותזכה אותם בפרס.
  - "זוכה"- מי שעמד בתנאי הפעילות ושהמלצתו נבחרה על ידי ממסי על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  - "הפרס"- סט טיולים לילדים לזוכה, ובו שק שינה, תיק גב, כסא במתנה וזאת בהתאם לתנאי התקנון.
  - "תקופת הפעילות" – תקופת ההשתתפות בפעילות שתחילתה ביום 14.06.21 וסופה ביום 20.06.21.

ההכרזה על הזוכים תיעשה לאחר תום תקופת הפעילות בתאריך ה-22.06.21 ואולם מובהר כי ממסי שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיימסר על ידה באתר החברה ו/או בעמוד הפייסבוק של החברה.


מהות הפעילות:

4. כל משתתף בפעילות יעלה לרשתות החברתיות המצויינות (פייסבוק, אינסטגרם) המלצה איכותית ומפורטת על האתר המושלם לפיקניק במהלך תקופת הפעילות.

עורכת הפעילות תערוך תחרות בין כל המשתפפים ותבחר מביניהן את הפוסט הכולל את ההמלצה האיכותית והמפורטת ביותר. המשתתפים הזוכים ייבחרו על ידי ועדת השיפוט וההכרזה על הזוכה תיעשה עד לא יאוחר מיום 22.06.21 ועדת השיפוט תבחר את הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה חייבת לנמק את בחירתה. 

הצהרות המשתתף:

5. השתתפות בפעילות מעידה על קריאתו של כל משתתף את התקנון, והסכמתו מראש לכל תנאיו.

6. מובהר כי המשתתף אינו חייב להסכים להוראות התקנון ואולם באם אינו מסכים להוראות התקנון, לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ובמידה שישתתף - לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

 1. בהשלמת הפעילות המשתתף מצהיר ומתחייב, כי:

7.1.1. מלאו לו לפחות 18 שנים.
7.1.2. הוא מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם קבלת הפרס, וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
7.1.3. ידוע לו כי עלולות ליפול טעויות בפעילות או תקלות טכניות בשליחת הפרס- ובמקרה ויתרחשו כאלו תפעל החברה לתיקון הנ"ל בהקדם עם קבלת המידע עליהן - וכי הוא מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי אופרן וכל מי מטעמה.

 1. לא יחולו כפל מבצעים ו\או הטבות ו\או הנחות בהקשר לפעילות זו.

 

שליחת הפרס:

 1. כל זוכה יקבל את הפרס האמור לכתובת המגורים/העבודה אותה יספק באמצעות תיבת ההודעות האישית לצורך קבלת הפרס.
 2. כל זוכה יהיה זכאי לפרס אחד בלבד בגין השתתפותו בפעילות.
 3. מימוש הפרס יתבצע בדרך של משלוח הפרס על ידי חברת "צ'יטה שליחויות" אל הזוכה בהתאם לפרטים למשלוח שיימסרו על-ידי הזוכה באמצעות תיבת ההודעות האישית כאמור לעיל או בכל דרך אחרת שתקבע עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי. משלוח הפרס אל הזוכה בהתאם למפורט לעיל, ייחשב כמילוי מחויבות עורכת הפעילות למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל על-ידי הזוכה. שליחת הפרס תבוצע רק לאחר הכרזת הזוכים ברשתות החברתיות הנבחרות. יובהר כי משך הזמן עד לקבלת הפרס נתון לשינויים או עיכובים הנגרמים בידי גורמים חיצוניים כגון חברת "צ'יטה שליחויות".
 4. הלקוח לא יהיה זכאי לזיכוי, החזר או פיצוי מכל סוג שהוא במקרה שמסיבה כלשהי לא יממש את הפרס או יממש רק חלק מרכיבי הפרס.
 5. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים עד לתום תקופת הפעילות.
 6. כל מס, ניכוי, או דרישה לתשלום מס אשר יחולו על הפרס, אם יחולו, ישולמו על ידי הזוכה ובאחריותו. אם עורכת הפעילות מחויבת לכך על פי דין, תהא עורכת הפעילות רשאית להעביר את פרטי המקבל והפרס לרשויות המס וכן להתנות את קבלת הפרס בהעברת סכום הניכוי במקור לידי עורכת הפעילות.
 7. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

אחריות:

 1. המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם בארוע או בנסיבות שאינם מצויים בשליטת עורכת הפעילות לא ייחשבו להפרה של הוראות התקנון ולא יזכו או המשתתף בכל זכות, סעד או תרופה.
 2. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מפני טעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע למשתתפים, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את שליחת הפרס, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.
 3. התוצרים המוענקים במסגרת הפרס יסופקו על ידי ספקיה של עורכת הפעילות (להלן - "ספקי ממסי") ועל אחריותם הבלעדית. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פגם או אי התאמה של הפרס והמשתתף פוטר בזאת באופן מלא, סופי ומוחלט את ממסי, עובדיה, מנהליה, נציגיה, סוכניה וכל הפועלים בשמה ו/או מטעמה מכל אחריות, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, לכל דבר ועניין הקשור בפרס או הנובע ממנו, לרבות אך לא רק: (1) לכל תקלה, כשל או עיכוב מצד ספקי ממסי במשלוח הפרס , או לכל מעשה או מחדל אחר של ספקי ממסי שלא היו בשליטתה של ממסי ו/או שממסי לא ידעה ולא היתה צריכה לדעת עליהם מראש, (2) לכל נזק, הפסד או אובדן עקיף, תוצאתי או לא ממוני, לרבות נזק למוניטין ונזק מסוג אבדן הכנסות או רווח, אבדן זמן, אבדן הנאה, עוגמת נפש וכיו"ב, (3) לכל נזק לגוף או לרכוש שעלול להיגרם לזוכה ולכל נעבר שלו ו/או מי שילווה אותו, כתוצאה משימוש הפרס, ו/או (4) לכל נזק, הפסד או אבדן עקב כוח עליון או כל אירוע אחר המצוי מחוץ לשליטתה הסבירה של ממסי.

  שונות:

  19. התקנון ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תשלח בדואר אלקטרוני עותק מהתקנון לכל המתעניין בכך.
 4. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התקנון או הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

  21. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו וכי הינו מקבל על עצמו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.
 5. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם התקנון.
 6. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בדבר הפעילות לרבות בעיתונים ו/או במודעות פרסומת בכל מקום אחר, תגברנה הוראות התקנון, לכל דבר ועניין.
 7. יתכן ונאפשר לך לשתף בפייסבוק וברשתות חברתיות נוספות בפעולות שתבצע בעמוד הפייסבוק של ממסי, באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני "Share" ו-"Like". פייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותם דרך הפרופיל שלך. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באפליקציה פייסבוק: https://www.facebook.com/about/privacy. כן ייתכן ונאפשר לך שיתוף כאמור באפליקציות חברתיות נוספות. השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי התקנון ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד הפייסבוק של ממסי; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.
 9. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ממסי וחברות האם של ממסי, על ספקיה וסוכניה של ממסי ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל.

  27. למען הסר ספק, הפעילות נערכת לצרכי שיווק בלבד ולפיכך אינה ובשום מקרה לא תהווה משחק אסור, הגרלה או הימור, כהגדרת מונחים אלה בסימן י"ב לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
 10. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור לתקנון ו/או לפעילות יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב - יפו.

ממסי מאחלת למשתתפים בהצלחה!